Dansas MT

 SPINNROCKENS TINDRA"DANSA"

Dansas MT, genomfört 2013-05-25 Skellefteå BK

Domare: Christine Wacek och Peter Forsberg

Resultat: 486 poäng och Väl Godkänd!!

Protokoll

 

1

2

3

4

5

Samarbete

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka.

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren.

Leker själv, men kommer tillbaka med tidsfördröjning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

Samarbete

Tl

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka.

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från testledaren.

Leker själv, med kommer tillbaka med tidsfördröjning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

Gripa

ta tag 5m

Griper ej / nosar på föremålet.

Griper försiktigt.

Griper direkt men ej med hela munnen.

Griper med hela munnen, någon tids-

fördröjning.

Griper direkt med hela munnen.

Gripa

ta tag 40m

Griper ej / nosar på föremålet.

Griper försiktigt.

Griper direkt men ej med hela munnen.

Griper med hela munnen, någon tids-

fördröjning.

Griper direkt med hela munnen.

Gripa

hålla 5m

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Byter tag upprepade gånger.

Byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa

hålla 40m

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Byter tag upprepade gånger.

Byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa

slita, dra 5m

Håller ej.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot under huvuddelen av momentet.

Drar emot under hela momentet.

Gripa

slita, dra 40m

Håller ej.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot under huvuddelen av momentet.

Drar emot under hela momentet.

Förföljande

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet.

Startar tveksamt eller håller låg fart,

fullföljer.

Startar med hög fart – målinriktad.

Förföljande

gripande

Nonchalerar föremålet.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tids-

fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet.

Uthållighet

Försöker ej.

Jobbar mindre än 10 sekunder.

Jobbar i 30 sekunder.

Jobbar i 60 sekunder.

Jobbar i 90 sekunder.

Social självsäkerhet

Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera

Visar social osäkerhet i flera situationer.

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

Visar otrivsel / något undvikande i någon situation.

Är socialt säker i alla situationer.

Social nyfikenhet

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt.

Svarar på lek & lekinviter.

Spelar med är aktiv.

Inbjuder passiv figurant.

Handlings-

förmåga

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt lösa problemen.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassnings-

förmåga

Låg intensitet i de flesta testsituationer.

Hög intensitet i de flesta situationer.

Låg intensitet i några test-

situationer.

Hög intensitet i några test-

situationer.

Anpassar intensiteten i tests-

ituationerna.

Koncentra-

tion

Okoncentrerad i de flesta testsituationer.

Viss koncentration, flera långa avbrott, gör annat.

I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer.

Koncent-

rerad, men med något kort avbrott.

Obruten koncentration.

Avreaktion

Kan ej avreagera.

Tar lång tid för avreaktion.

Avreagerar med någon tidsför-

dröjning i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

Visar flera minnes-

bilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnes-

bilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

Mkt rädd. Flykt eller passivitet.

Rädd. Enstaka flykter/ flyktstarter.

Viss rädsla, undanmanöver, avståndsreglerar.

I stort orädd. Enstaka avståndsreglering.

Helt orädd.

Aggressivitet

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen eller kortvarig aggression.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression.

Nyfikenhet

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp, någon tids-

fördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen

Und-

vikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen.

Aktivitets-

höjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Imponer-/

hotbeteenden

Stel kropp, morr riktat mot testledaren

Bitintention

Stel kropp, morr riktat mot testledaren

Stel kropp under hela hanteringen

Stelnar till under kort stund,slappnar av

Inga imponer beteenden

Kontakt:

Linnéa Lundberg

Luleå, Norrbotten

0768-908 601, lundberg.linnea@gmail.com                                                              Linnéa © 2021